EKOLRED - GRUPA LEXI-BUD
kontakt
11 grudnia 2023

Net billing. Zasady rozliczeń fotowoltaiki zgodnie z systemem net-billing.

net biling Zasady rozliczeń fotowoltaiki

Net-billing, jako innowacyjna alternatywa dla systemu opustów, zaczęła obowiązywać od roku 2022, wprowadzając nowe zasady rozliczeń dla prosumentów korzystających z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wyjaśnimy, kto ma obowiązek, a kto – możliwość rozliczania się na nowych warunkach. Przybliżymy także zagadnienie, czy przesiadka na net-billing jest opłacalna.

Net-billing – co to jest i kto może z niego skorzystać?

System net-billing zastąpił tradycyjne rozliczenia opustowe. Zasady nowego rozliczania są obowiązkowe dla posiadaczy mikroinstalacji fotowoltaicznych, które zostały uruchomione po 31 marca 2022 r.

Osoby korzystające z systemu opustów mogą pozostać w dotychczasowym systemie rozliczeń, o ile rozpoczęły produkcję energii elektrycznej (decydujący jest moment złożenia wniosku o przyłączenie do operatora systemu dystrybucyjnego) przed 31 marca 2022 r.

Prawo do korzystania z systemu opustowego obejmuje również jednostki, które przed 1 kwietnia 2022 r. podpisały umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie instalacji. W takim przypadku kontrahentem musi być jednostka samorządu terytorialnego lub inny podmiot prowadzący projekt finansowany z RPO (Regionalny Program Operacyjny). Kluczowym warunkiem jest także zakończenie inwestycji najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.

Prawo do rozliczeń opustowych przysługuje przez okres 15 lat od daty uruchomienia mikroinstalacji fotowoltaicznej. Oczywiście prosument ma możliwość w dowolnym momencie przejścia na system net-billing i rozpoczęcia sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej.

Net-billing – zasady

Jeśli chodzi o rozliczenie w systemie net-billing, zasady uległy istotnej zmianie w porównaniu z poprzednim modelem. Wcześniej prosumenci korzystający z opustów przekazywali nadwyżki produkcji energii do sieci bezpłatnie, a w zamian mieli prawo do bezpłatnego pobierania energii z sieci w okresach zwiększonego zapotrzebowania.

Dla instalacji o mocy do 10 kWp za przekazane 1 kWh otrzymywali 0,8 kWh, natomiast dla instalacji powyżej 10 kWp stosowano przelicznik 0,7 kWh za przekazane 1 kWh. Jakie zmiany wprowadzono w rozliczeniach fotowoltaiki w 2022 roku?

Net-billing to, w dużym skrócie mówiąc, system handlu energią elektryczną, w którym prosument przekazuje do sieci nadwyżki energii wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną po określonej z góry cenie. W zamian kupuje energię, gdy jego instalacja nie spełnia aktualnego zapotrzebowania, korzystając z taryf swojego dostawcy.

Nowy system rozliczeń opiera się na osobistym koncie prosumenta, prowadzonym przez dostawcę energii – to na nim rejestrowane są nadwyżki wprowadzone i pobrane z sieci.

Dodatkowo, wprowadzono koncepcję depozytu prosumenckiego. Jest to wirtualny portfel prosumenta, gromadzący środki z dochodów ze sprzedaży energii. Środki z depozytu są używane na zakup energii, gdy instalacja nie generuje wystarczającej ilości.

Zastanawiasz się, czy zyski z nadwyżek energii mogą być wypłacone? Po 12 miesiącach od zdeponowania, niewykorzystane środki podlegają zwrotowi. Maksymalna kwota zwrotu wynosi równowartość 20% wartości energii elektrycznej sprzedanej do sieci w miesiącu, dla którego wnioskujesz o zwrot nadpłaty.

Net-billing – ceny

Rozliczenia w ramach systemu net-billing w obszarze fotowoltaiki obejmują różnorodne aspekty, w tym ceny związane z przekazywaniem nadwyżek energii do sieci oraz zakupem energii w okresach, gdy instalacja fotowoltaiczna nie pokrywa zapotrzebowania.

W systemie net-billing, prosument (osoba produkująca i zużywająca energię) przekazuje do sieci nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej, której nie zużywa na bieżąco. Cena za przekazaną energię jest określana według taryfy ustalonej przez operatora systemu dystrybucyjnego lub inny organ regulacyjny. Ta cena może różnić się w zależności od lokalizacji i czasu przekazu energii.

Kiedy instalacja fotowoltaiczna nie pokrywa bieżącego zapotrzebowania na energię, prosument musi zakupić brakującą ilość energii z sieci. Koszty zakupu są ustalane zgodnie z warunkami umowy zawartej z dostawcą energii. Warto zaznaczyć, że ceny zakupu mogą być zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak pora dnia, okres umowy, czy też dostawca energii.

Czy warto przesiąść się na net-billing?

Osoby, które rozważają montaż instalacji fotowoltaicznej, często zastanawiają się, czy net-billing i ceny, które oferuje, jest opłacalny. Tę ocenę możesz przeprowadzić samodzielnie, zaczynając od sprawdzenia potencjalnych korzyści za pomocą kalkulatora opłacalności fotowoltaiki w modelu net-billing, dostępnego na różnych stronach internetowych. Dzięki temu będziesz mógł uzyskać orientacyjny obraz oszczędności rocznych.

A teraz podstawowe pytanie – czy rozliczenie net-billing się opłaca? Po ogłoszeniu zmian w systemie rozliczeń nadwyżek z instalacji fotowoltaicznych pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji oraz mitów sugerujących, że fotowoltaika w Polsce znajdzie się w kryzysie. Nic bardziej mylnego! Fotowoltaika pozostaje nadal jednym z efektywniejszych sposobów na obniżenie kosztów za prąd, zarówno w domach mieszkalnych, firmach, jak i budynkach wielorodzinnych. Na skutek wejścia w życie net-billingu, branża fotowoltaiczna doświadczyła pewnego spowolnienia z powodu obaw co do opłacalności w nowym systemie rozliczeń. Te obawy wynikają głównie z braku pełnej świadomości funkcjonowania net-billingu.

A tymczasem warto pamiętać o tym, że w roku 2022 ceny energii elektrycznej znacząco wzrosły i nie ma sygnałów wskazujących na rychłe odwrócenie tego trendu. Co więcej, prognozy sugerują przyspieszenie wzrostu cen energii elektrycznej.

Obecnie okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę jest najkrótszy w historii. Dodatkowym bodźcem do rozwijania fotowoltaiki net-billing jest dostępność dotacji w ramach programu Mój Prąd 4.0. Dzięki niemu można uzyskać dofinansowanie nie tylko na instalację fotowoltaiczną, ale również na magazyny energii.

Zainteresowanie magazynami energii z pewnością wzrośnie, szczególnie od lipca 2024, gdy net-billing opierać się będzie na rozliczeniu wartości nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych, uwzględniających ceny godzinowe.

Magazynowana energia elektryczna będzie wówczas mogła być sprzedawana po korzystniejszych cenach w godzinach wieczornych. Czy w net-billingu można liczyć na zysku? Oczywiście, że tak!

cross-circle